5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Konsolide metin

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Konsolide metin

Somut başvuruda başvurucuların, TİB’in, youtube.com internet sitesinin erişimine engellenmesi işlemine karşı kanun yollarını tüketmemiş olmaları nedeniyle başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı verilmesi gerektiğini düşünmekteyim. (9) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar hakkında 8 inci ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek olan idari para cezaları bir milyon Türk lirası olarak, 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında verilecek olan adli para cezaları ise elli bin gün olarak verilir. G) Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçların, internet ortamında işlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren ürünlerin tanıtımı, ülkeye sokulması, bulundurulması, kiraya verilmesi veya satışının önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruşturma mercilerine, teknik imkânları dahilinde gereken her türlü yardımda bulunmak ve koordinasyonu sağlamak. (3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir. 6428 sayılı Kanuna göre yapılan sözleşmelerin özel hukukhükümlerine tâbi olacağı hükme bağlanmakla birlikte, bu sözleşmeler idare ileyükleniciler arasında sözleşme serbestisi kapsamında değil, Kanunun 3.maddesinde belirlenen “İhale ilke, usul ve esasları” çerçevesindegerçekleştirilen ihalelerin sonunda yapılmakta ve 4. Maddesinde belirlenenşartlara da tâbi bulunmaktadır. Kararın gerekçesinde de belirtildiği gibi, belirlilik ilkesiyalnızca yasal belirliliği değil, hukukî belirliliği de ifade etmekte;erişilebilir, bilinebilir ve öngörülebilir olması kaydıyla, mahkeme içtihatlarıve düzenleyici işlemler ile de hukukî belirliliğin sağlanabileceği kabuledilmektedir. Ne var ki, dava konusu kuralın, gerekçede belirtildiği şekilde”muhataplarının mevcut şartlar altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlardoğurabileceğini öngörmelerini mümkün kılacak” açıklıktan ve netliktenuzak olduğu görülmektedir. İptali istenen fıkrada, kamu özel ortaklığı kapsamında yapılanihaleler ve  imzalanan sözleşmelerde daha sonra değişiklik yapılmasıihtiyacı ortaya çıkarsa bunların ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak çeşitlidurumlar öngörülmüş ve bu durumlara ilişkin olarak çözüm getirilmeyeçalışılmıştır.

(6) Kurum, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, siber saldırıların tespiti ve önlenmesi konusunda, içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlar, gerekli tedbirlerin aldırılması konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar. (2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır. (9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden, bağış ve diğer faaliyet gelirlerinden oluşur. Üyelerden alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve ödemelere ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

  • Kaldı ki her şeye rağmen şahsi kusur izafe edilebileceği ilerisürülse dahi tüm bu kusurlardan yukarıda belirtildiği üzere genel hükümleregöre tüzel kişi sorumludur.
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve BuYayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesi, aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan katalog suçlar bakımındaninternet ortamında yapılan ve içeriği anılan maddenin yine birinci fıkrasındasayılan katalog suçlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararıverilebilmesinin usûl ve esaslarını düzenlemektedir.
  • Maddesinde, idarelerce ihalelere katılmaktangeçici yasaklamaya ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
  • Kadastro tutanak ve haritalarının kesinleşmesinden itibaren onyıl içerisinde, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak dava açılabilirsede on yıldan sonra bu nedenlere dayanarak itiraz edilemez ve dava açılamaz.Belirtilen on yıllık süre dava konusu kurallar uyarınca; otuz günlük ilansüresinin geçmesinden sonra haklarında dava açılmayan tutanak ve haritalarınkesinleşmesi ile başlayacaktır.

(10) Sözleşmenin feshi hâlinde sözleşme konusu işlerin hesabısözleşme ve genel hükümlere göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisikesilir. Maliye Bakanlığınca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerindeyüklenici lehine tesis edilen üst hakkı herhangi bir yargı kararı aranmaksızıniptal edilir ve tapu idaresince resen terkin olunur. Bu durumda taşınmazüzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder.Taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata yüklenici tarafındanzarar verilmesi hâlinde, zarar bedeli de yükleniciden ayrıca alınır. Bunlardandolayı, hak lehtarı veya üçüncü kişilerce üst hakkından kaynaklanan herhangibir hak veya talepte bulunulamaz. Sözleşmenin fesih tarihinde işlerin mevcutdurumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekiliile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Öncedenbildirilen günde yüklenici veya vekili hazır bulunmaz ise durum tespit tutanağıyüklenicinin yokluğunda düzenlenir ve keyfiyet tutanakta belirtilir.Sözleşmenin feshedilmesi hâllerinde kusurlu tarafın ödeyeceği tazminat ve cezaişartlara sözleşmede yer verilir. Yükleniciden kaynaklanan sebeple sözleşmeninfeshi hâlinde yüklenicinin kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Gelirkaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilmez ve yüklenicilerkesin teminat için herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz.

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 10. Ve 167.maddelerine aykırı değildir. 3- YPK’nın yetkilendirme kararından sonra ön fizibilete raporu veprojelerde değişiklik yapılmasıdır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 13., 22., 26.,28., 36. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 37., 138., 140. Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 2. Ve 10.maddelerine aykırı değildir. İptal taleplerinin reddi gerekir. 4- Verilecek bir aylık süre içerisinde ihale bedelinin üç katıtutarında tazminatın peşin ödenmesi. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2., 5. Ve 169.maddelerine aykırı değildir. Açıklanan nedenlerle kurallar, Anayasa’nın 2., 13., 35.

Maddesi ile busüre otuz yıla indirilmiştir. Ayrıca KÖİ modelinde sürekli ve bağımsız üsthakkı tanınması benimsenmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 826.maddesi üst hakkının sürekli ve bağımsız olması için en az otuz yıl olarakkurulması gerekmektedir. Dava konusu kural ile üst hakkına ilişkin süre otuzyıl olarak öngörülerek 6428 sayılı Kanun hükümleriyle uyumlu halegetirilmiştir. Maddesinin (9) numaralı fıkrasısözleşme ve ekleri ile sözleşme taslağında değişiklik yapılması ve sözleşmeninkarşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine ilişkhttps://casinom-hub.com/. Yeni koşulların ortayaçıkması durumunda ancak tarafların ortak iradeleri ile sözleşmede değişiklikyapabilmeleri ya da sözleşmeyi sona erdirmeleri söz konusudur. Böylecekişilerin iradelerinin tek taraflı etkisiz kılınması söz konusu değildir.Böylece dava konusu ibareler ile gerek TMK ve 6428 sayılı Kanun arasında gereksesözleşmeler arasında eşgüdüm sağlanmasının amaçlandığı ve bu amacın kamuyararını gerçekleştirmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki dava konusuibareler ile 3359 sayılı Kanun döneminde yapılan sözleşmeler ile 6428 sayılıKanun döneminde yapılan sözleşmeler aynı hükümlere tabi olabilecektir. Böyleceyapılan değişiklik ile eski ve yeni kuralların geçerli olduğu dönemde yapılanüst hakkı ve sözleşmelere ilişkin uygulamalar ortak hükümlere tabi kılınmakta,kurallar arasındaki farklar giderilerek eşgüdüm sağlanmakta ve aynı hukukidurumdaki yükleniciler aynı hükümlere tabi olmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart